wz

Sekce » Český jazyk

Sekce

Opakování učiva 1. pololetí

Kompletní opakování učiva za první pololetí přináší dvacet dvě cvičení. Zaměřujeme se na důležité součásti gramatického učiva.

Slovní druhy

Zopakujeme si určování slovních druhů. Tomuto tématu jsme se začali věnovat v 3. ročníku. V pátém ročníku se více věnujeme slovům, které zařazujeme ke slovním druhům podle kontextu ve větě.

Podstatná jména

Zopakujeme si určování kategorií podstatných jmen - pád, číslo, rod. Určování vzorů spojíme se skloňováním podstatných jmen a správným pravopisem v koncovkách podstatných jmen.

Přídavná jména

Nejprve si zopakujeme znalosti o přídavných jménech, poté si procvičíme určování druhů přídavných jmen. Důkladně se věnujeme skloňování přídavných jmen a jejich pravopisu.

Slovesa

V úvodu si zopakujeme znalosti o slovesech (určujeme osobu, číslo a čas). Poté si procvičíme slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací). V závěru si zopakujeme určování kategorií sloves a pojem infinitiv (neurčitek).

Zájmena

Procvičíme si řazení zájmen k jednotlivým druhům. Poté se věnujeme tvarům osobních zájmen. Zároveň v některých cvičeních opakujeme také pravopis. U některých cvičení pracujeme také do sešitu.

Číslovky

Určujeme druhy číslovek, číslovky píšeme číslecemi a naopak. Doplňujeme správné tvary číslovek - skloňujeme některé základní číslovky, soustředíme se i na číslovky řadové. Zároveň v některých cvičeních opakujeme pravopis.

Skladba

Na začátku si zopakujeme určování základních větných členů. Rozlišíme podmět vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný. V závěru se zaměříme na shodu přísudku s podmětem.

Čtvrtletní práce

Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením, které žáci plní přímo na počítači. Hodnocení je vyjádřeno v procentech. Čtvrtletní práce jsou doplněny testíky k dalšímu kompletnímu zopakování probraného učiva.

«   1 2

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat